Vijaeni mikroskop

Kolposkop je izumil Hans Hinselmann v letu tisoè devetsto petindvajset. To je isti dodatek k ginekolo¹kemu iskanju, ki izgleda in se obna¹a podobno kot mikroskop, to je, zahvaljujoè name¹èenemu objektivu, ustreznemu zdravniku omogoèa, da opravi specifièni pregled ¾enskih reproduktivnih organov.

Zelo je strukturiran, da bi pregledal vulvo, vagino, spodnji hipofizo materniènega vratu in sam maternièni vrat. Ta naprava vam omogoèa, da se premaknete v kratkem èasu, saj le nekaj minut prepoznamo, ali je doloèen ¾enski organ v nevarnosti za bolezen ali ne, ali so na njem kak¹ne neoplastiène spremembe ali pa verjetno ne njihove sledi. Rak je danes najbolj neznosna bolezen ljudi. Kljub napredku medicine v tem èasu ¹e vedno ni ozdravljiva, èe jo odkrijemo prepozno. Zato poleg standardnih ginekolo¹kih testov, ki ne morejo odkriti zgodnje faze neoplastiènih sprememb, obstajajo ¹e ¹tevilne druge ¹tudije, kot je na primer citologija. Vendar pa je to diagnoza, ki lahko odkrije neoplastiène spremembe v sedemdesetih odstotkih. Kolposkopija, ki je zlo¾ena, medtem ko ohranja orodje, imenovano kolposkop, je veliko bolj dobro, ker vam daje veè kot devetdeset odstotkov mo¾nosti za odkrivanje raka v zaèetni fazi. Zakaj je potem tako pomembno? Ker se le v zaèetni, najmanj¹i fazi raka, spremeni, je 100-odstotno ozdravljiva, vendar je stopnja naprednej¹a, slab¹e pa je pacientova mo¾nost pre¾ivetja. Znanstveniki s podroèja medicine, pa tudi strokovnjak, ki se ukvarja s problematiko ginekologije in tumorjev ¾enskih reproduktivnih organov, trdijo, da je treba kombinirati obe raziskovalni metodi, tj. Izvesti citolo¹ko preiskavo in pregled ob ohranjanju kolposkopa. No, to je praktièno 100-odstotna garancija hitrega odkrivanja raka in je enostavno preprièati se v njeno zdravljenje. Zato ¾elim raziskati enkrat èetrtino.