Varstvo okolja jagiellonian university

Vpra¹anja varnosti in pomoèi funkcij v sektorju so v glavnem povezana z varstvom naravnega okolja. Poskusimo pokazati, kako je EU normalizirala predpise, povezane z industrijsko varnostjo, na podlagi ¹tudije primera - atex ¹tudije primerov.

Zaradi dejstva, da je velik del strojev in dodatna oprema namenjena za izvajanje funkcij v rudnikih na èrnem premogu, v katerih lahko pride do eksplozije nevarnosti metana in premogovega prahu, se v specifiènem delu obravnava Direktiva 94/9 / ES, ki prena¹a na te gro¾nje.

Marca 1994 sta Evropski parlament in Svet sprejela ti nov pristop 94/9 / ES o ureditvi pravnih predpisov dr¾av èlanic v zvezi z napravami in za¹èitnimi sistemi, ki so namenjeni dobièku pri vsebini potencialne nevarnosti eksplozije, ki se imenuje atex direktiva. & nbsp; & nbsp; Naèelo je zagotoviti nemoten pretok blaga, ki bo zagotovil znatno stopnjo za¹èite pred eksplozijami. Vendar te informacije niso bile kljuèna faza pri usklajevanju za¹èite pred eksplozijami v Evropskem sporazumu. Pribli¾no dvajset let so se morali vsi prilagoditi veè naèelam tako imenovanih starega pristopa k prosti trgovini z blagom, zajetim v direktivi ATEX.

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula - Učinkovit način za izboljšanje življenjske situacije!

Direktiva 94/9 / ES je bila prevzeta iz vzdr¾evanja 1. julija 2003 in je nadomestila direktive 76/117 / EGS in 79/196 / EGS starega pristopa v zvezi z elektrièno opremo, ki je podana na tleh na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost napada na in Direktivo 82/130 / EGS, ki upravlja elektrièno opremo, namenjeno za predelavo v potencialno eksplozivnih atmosferah v stanovanju rudnikov plina. Postopki za odobritev starega pristopa so se nana¹ali samo na elektriène naprave, ki so bile potrebne za izpolnjevanje vseh natanèno doloèenih varnostnih zahtev. ©tudije so pokazale, da so elektriène jedi le vir v¾iga v polovici primerov. Premik s tem, oznaèen v direktivah starega pristopa gro¾enj samo elektriène narave, je nekoliko primeren za doseganje visoke ravni za¹èite, ki jo ¾eli uredba 100a Rimske pogodbe.