Varnosti

Depresija je ena najveèjih du¹evnih bolezni. Da bo lovila odrasle in manj¹e. Na ¾alost je te¾ko obvladovati trenutno bolezen. Ponavadi je te¾ko in te¾ko. Najprej pa je vredno razmisliti, kateri so najpogostej¹i simptomi. Ker se to stanje pogosto zamenjuje z obièajno chandro ali slab¹im razpolo¾enjem.

Depresija je odvisna od dolgotrajnega slabega razpolo¾enja. Bolnik nima poganjkov za pogostej¹e delo in dejansko ne prehaja skozi nobeno energijo ali moè, da opravi delo. Z veseljem pre¾ivi v izolaciji in se postavi v preprosto sobo. Hkrati pa lahko opusti dru¾enje, tudi èe ste jih prej imeli radi. Poleg tega tisti, ki trpijo za depresijo, pogosto pozabijo na svoje cilje. Ne zbujajo se za sebe ali svoje dru¾ine. Zato danes depresija negativno vpliva ne le na bolnika, ampak tudi na dragega. Nato je bolezen, katere simptomi se obdr¾ijo dlje èasa. Èe imamo danes zaèasno, slab¹e razpolo¾enje, to ne pomeni hkrati, da trpimo za depresijo. Vèasih je dovolj, da poèakamo na tak¹en èas, da bomo lahko ponovno u¾ivali v ¾ivljenju. Na ¾alost, dlje ko se tako slab¹e razpolo¾enje ustavi, bolj nas bo motilo. Zato je najbolje, da èimprej odidete k resnemu strokovnjaku, ki je lahko psiholog ali psihiater. Tak¹en zdravnik s podrobno analizo in konferenco obstaja v obliki ocene, ali bolnik dejansko izgubi depresijo. In èe se to zgodi, izberite pravo metodo zdravljenja za bolnika. Dobre izdelke prina¹ajo, na primer, psihoterapija. Psihoterapevt Krakow s podrobnimi pogovori prepoznava vzrok za pacientove te¾ave. In to je najpomembnej¹i korak, ki deluje v vseh tretmajih.

Vredno je redno opazovati na¹e telo. Za nas je pomembno ne le fizièno zdravje, ampak tudi du¹evno zdravje. Èe se sami dobro napovemo, pa ne moremo najmanj opravljati doloèenih funkcij. Potem je vredno poskrbeti za to.