Ueitelj litovskega jezika

Razumeti ta èudovit poklic, ki je omejen na bivanje z vsemi. Zato je oblika in obna¹anje osebe, ki dela ta poklic, izjemno pomembna in ¹e vedno mora slediti vsebini savoir-vivre. Pazite, da na¹ pristop in videz vedno izkazujeta spo¹tovanje do druge osebe, èeprav ne smemo pozabiti na izbiro prave obleke za boj, v katerem se znajdemo. Na splo¹no, v va¹i garderobi in v ¾elji, da izberete styling, bi morali prevladati obleka ali, v ¾enskem uspehu, elegantne obleke, a kot dokazilo na gradbi¹èu, bo to izbrano dokaj komièno, in èevelj z visokimi petami se lahko izka¾e, da ni udoben, ampak tudi nevaren. . Z drugimi besedami, pri oblikovanju besed "kako vas vidijo, tako da vam pi¹ejo", moramo zagotoviti, da je prva izku¹nja uèinkovita. Morali bi narediti obleko in modo biti na strani stranke varnost in jo okrepiti v preprièanju, da obstajajo usposobljeni ljudje, ki bodo profesionalno opravljali svoje delo.©e ena izredno pomembna naloga v ¾ivahnosti prevajalèevega dela je dejstvo, da mora tolmaè ostati pri interpretaciji. Na splo¹no se uporablja naèelo desne strani, tj. Tolmaè (ki je nekdo sreèanje, zavzame polo¾aj na dobri strani gostitelja. Po drugi strani pa, ko gre za ¹iroke prihode, so vsa navodila glede polo¾aja prevajalca navedena v diplomatskem poroèilu, ki ga mora prevajalec strogo upo¹tevati.Potem pride do vpra¹anja samih prevodov. Ne glede na osnovo za preprièevanje in osebne poglede prevajalca, mora oseba, ki prevaja, imeti popoln nadzor nad èustvi in samo prevesti tisto, kar je sli¹al, ne da bi dodal kaj od sebe ali toliko daleè, da ne bi prikril informacij. In kaj, èe je oseba izrekla stavko, katere odloèitev nismo imuni? V tej obliki se ne sramujemo vpra¹ati, sploh ne improviziramo. Lahko se zgodi, da se bo poljska napaka odra¾ala brez odmeva, èe pa se izka¾e, da napaèno prevedemo glavni stavek, bo to imelo velik vpliv.Na eni strani bi moral prevajalec imeti, da ni neviden ali nesli¹an. To dokazuje, da se ne le v trenutku prevajanja ravna pravilno, ampak tudi med celotnim sestankom. Z drugimi besedami, vedno moramo imeti drugaèno kulturo in spo¹tovanje do drugega èloveka.