Sprememba easa v blagajni ki seji

Mikroskopi omogoèajo pogled v mikrosvet, so pripomoèki, ki so zasnovani v smislu opazovanja veliko manj¹ih predmetov, katerih subtilne komponente so na splo¹no nevidne èlove¹kemu oèesu. Mikroskop je izdelan iz dveh sklopov za fokusiranje leè, ki sta postavljena na rezultate cevi, imenovane cev. Kot objektiv se prika¾e niz objektivov, ki so povezani s predmetom. S spremembami se drugi niz leè imenuje okular in omogoèa opazovanje. V notranjosti cevi, zahvaljujoè leèi, je narejena v resnièno sliko, poveèano in obrnjeno, ki jo opazovalec dojema zahvaljujoè okularju. Zaradi so¾itja obeh sklopov leè je zaznana slika oèitna, raz¹irjena in preprosta. Metalografski mikroskopi so vrsta mikroskopov, ki omogoèajo testiranje na neprozornih vzorcih. Metalografske mikroskope odlikujejo svetlobni mikroskopi in elektronski mikroskopi.

ErofertilErofertil - Izjemno uèinkovit naèin za doseganje maksimalne moèi!

Kaj lahko vidimo s metalografskim mikroskopom?Mikroskopski testi sami, z uporabo metalografskih mikroskopov, so sestavljeni iz odvzema vzorca iz trajnega proizvoda, nato pa poliranja in poliranja doloèenega polja, tj. metalografski vzorec, ki bo po mikroskopskem opazovanju podvr¾en mikroskopskim opazovanjem. Razkritje strukture specifiène kovine in njenih zlitin in okvar, ki so nevidne s prostim oèesom, je pomemben cilj metalografskih raziskav na svetlobni mikroskopiji. Z njimi je la¾je prepoznati raznolikost strukturnih komponent in doloèiti njihovo morfologijo, kolièino, dimenzije in porazdelitev. Metalografski mikroskopi bodo kupovali kovinske opazke in preboje. Zahvaljujoè natanèni izvedbi leè, metalografski mikroskop odkrije mikropodobe, omogoèi izraèun faznega dele¾a in opazovanje vkljuèkov in dodatnih znaèilnosti materiala.