Servisni modul enova

Enova programska oprema bo kupljena s strani Knjige trgovcev za celovito fizièno in raèunovodsko slu¾bo pisarne na podroèju registracije dokumentov, obraèunavanja teh dejstev in izvajanja informacij ter tekoèih in periodiènih poroèil.

Pomembne funkcije za enovski modul Poslovna blagajna je: raèunovodska revija, DDV register nakupa in prodaje, dokumentacija - KP, KW, Lp, ZSO.Program ima celo vrsto dokumentov, ki se nana¹ajo na poravnave s strankami, kot so: obrestni zapis za prekinitev cene, opomnik za plaèilo, potrditev stanja, prenosi, celo elektronski. Programsko opremo enova so izdelali strokovnjaki.

izjaveNa podlagi dokumentov in uredb, ki se izvajajo v programu, se informacije o proraèunih in deklaraciji DDV-7 samodejno ustvarjajo in dajejo. Sistem definiranih filtrov omogoèa popolno ponudbo v okviru ustvarjanja izpiskov in pridobivanje informacij, ki so pomembne za uporabnika v vseh obdobjih obraèunskega leta. Raèunovodstvo v telesu enova prikazuje novo generacijo programske opreme za celotno raèunovodstvo, ki deluje v operacijskem sistemu Windows. Zahvaljujoè uporabljenim re¹itvam je zamisel zelo prilagodljiva - zato je mo¾na neodvisna obdelava in prilagoditev programskih parametrov drugim potrebam.

funkcijePoleg funkcij, ki temeljijo na zdru¾enih principih raèunovodstva, ima program ¹irok spekter funkcij, ki so povezane z avtomatizacijo evidentiranja vseh dokumentov, ponavljanja dokumentov, ki se ponavljajo ali izvajajo enako poslovanje. Program je bil razvit s teorijo o podjetjih, ki vodijo raèune na podlagi kontnega naèrta. Konfiguriranje sistema zagotavlja, da je odobren za drugega predloga upravljavca. Izvedeno je bilo z razmislekom o raèunovodjih, ki morajo uporabljati ergonomska orodja IT, ki jim lahko pomagajo pri vsakodnevnem delu, tako da zaprejo mesec ali finanèno leto.

Evidence dokumentovSlog se uporablja za dokumentiranje vseh vrst dokumentov, ki so odvisni od knji¾enja raèunov. Dokumenti dokumentov vkljuèujejo raèune za DDV, kdaj in lastne materiale, kot so: stro¹ki, plaèilni listi, amortizacija, zunanji posvojitev itd.