Samozavestna definicija psihologije

Specifiènost tehniènih prevodov je vkljuèitev vsebine dokumentacije v doloèeno konvencijo, ker se po¹iljatelj in prejemnik sporoèila ustavita na tehniènem predmetu na podlagi jezikovne konvencije, ki je primerna za doloèeno podroèje, industrijo ali podjetje. Najpomembnej¹a prednost tehniènega prevajanja je tehnièni naèin izra¾anja, to je specializiran naèin oblikovanja misli, pri èemer je prednostna naloga upravljanje informacij, pri èemer so druge jezikovne funkcije èim manj¹e, tako da nobena okrasitev ne kr¹i osnovnega premo¾enja besedila, kar je uporabnost v postopku in¾eniring.

Naloga tehniènega prevajanja je zagotoviti enake informacije tujim prejemnikom, kot v besedilu, napisanem v izvornem jeziku. Standard, ki so ga sprejele prevajalske pisarne v Stolici, je ponuditi prevod, ki ga za prevajanje pripravijo prevajalci. Zato je potreben sestavni del postopka oblikovanja tehniènega prevajanja, ki na nek naèin dokazuje visoko vrednost pripravljenega prevoda. Verifikatorji izvajajo branje besedila, ker je za doloèeno preverjanje tehniènega prevoda koristno mnenje tretje osebe, ki ni aktivno sodelovalo pri prevodu dokumenta in ve, kako pregledati njegovo naèelo z razdaljo.

Vsebinski popravek in jezikovno preverjanje tehniènega prevajanja je kronska faza prevajalskega postopka. Vèasih pa se zdi, da se vsebina dokumentacije dodatno razpravlja s stranko, namen posvetovanj z delodajalcem pa je izvajanje industrijske terminologije, ki jo podpira. Uskladiti terminologijo, uvedeno s tehniènimi prevodi, so inovativne informacijske re¹itve, katerih naloga je podpora prevajalskemu procesu in kondenziranje terminologije, ki se uporablja pri prevodih v terminolo¹ke baze podatkov. V naslednji jezikovni razlièici se spremenijo tudi besedila, ki opisujejo grafiène elemente, ki jih je treba tudi prevesti in prilagoditi ¹tevilèno.