Razvoj televizijske tehnologije

Razvoj nove tehnike prehaja na platformo, ¹e posebej tehnolo¹ko napredne stroje v kmetijstvu, industriji, hrani in lesni industriji. Ti stroji so organizirani tako, da pospe¹ujejo in olaj¹ujejo proizvodne procese izdelkov v doloèeni industriji. Nedvomno so pijaèe iz teh institucij magnetni separatorji.

Nonacne

Kaj je magnetni separator?To so zadnje jedi s hitrim magnetnim delovanjem (njihova velikost je odvisna od vrste povpra¹evanja, ki zagotavljajo pranje drugih ohlapnih in tekoèih materialov iz kovinskih neèistoè - med drugim:- kovinske opilke- vijaki z maticami- ¾ice- ¾eblje itd.Zahvaljujoè njihovi spletni strani lahko najdejo uporabo v skoraj vsakem delu, kjer se prièakuje popoln razred loèevanja ne¾elenih kovinskih neèistoè iz delovnega centra.

Naèini in misli delujejo magnetni separator?Da bi bilo pomembno pojasniti delovanje magnetnega separatorja, moramo razlikovati njihove pomembne vrste. Obstajajo, med drugim, tramovi in magnetni trakovi, magnetne re¹etke, separatorji predalov, bobenski bobni, potovalne krtaèe - znane tudi kot magnetne metle, sto¾ci in tiste v naprednem tehnolo¹kem trenutku - magnetni separatorji z roko.

Nosilci in magnetni trakoviNosilci in magnetni trakovi: izvedeni so preko transportnih trakov, tako da lahko poberem kovinske neèistoèe iz blaga, ki se preva¾a na transportnih trakovih (npr. Zelenjava in sadje. Ta vrsta magnetnih separatorjev prviè pade v prehrambeno industrijo.

Magnetne mre¾eMagnetne re¹etke: zadnja vrsta magnetnih separatorjev, katerih glavna uporaba je loèevanje magnetnih elementov od vseh vrst razsutega materiala - peskov, granul, zrn. Pomemben del loèevalne povr¹ine je povr¹ina valjev (mre¾nih re¹etk magnetnega polja.

Separatorji za predaleSeparatorji predalov: poleg opisane vrste slu¾ijo tudi za loèevanje mehkih magnetnih elementov od ohlapnega medija, kot so pesek in zrnati granulati. Vendar se konstrukcija predala bistveno izbolj¹a in zahteva postopek èi¹èenja. Ujeti, neza¾eleni elementi vstopajo v zelo strukturiran predal, ki ga je mogoèe izprazniti na priljubljen naèin.

Separatorji bobnaSeparatorji bobnov: ta vrsta magnetnih separatorjev bo na¹la svojo glavno uporabo v industriji plastike, recikliranja in keramike. Bobni in vzdol¾ni tipi so izvedeni pravokotno na uèinke traènih transporterjev, kjer se uporabljajo za konèno èi¹èenje ne¾elenih kovinskih elementov. Z njimi se zelo dobro posvetujemo glede separatorjev v rafineriji za brusilne stroje.

KrtaèeKrtaèe, znane tudi kot magnetne metle: poznajo svojo glavno uporabo v avtomobilskih delavnicah, v obratih, ki se ukvarjajo z obdelavo kovin, in kjer je podlaga kontaminirana s kovinskimi elementi - kovinski opilki, vijaki, ¾eblji, ¾ièni deli itd.

Sto¾èasti separatorjiSto¾èasti separatorji: ta orodja se uporabljajo pri èi¹èenju tekoèih in nevezanih materialov, zelo pogosto pa se sestavijo v cevovode v ti wyczystkach. In njihova izpolnitev je precej prostorna, lahko pa se uporabljajo tudi v sektorjih prehrane in keramike ter v moèi drugih industrijskih panog.

Magnetni loèevalniki z rokoDrugi in dodatno magnetni separatorji so roèni magnetni separatorji. So najmanj tehnolo¹ko napredne naprave, èeprav ne pravijo, da so manj uporabne. Njihova uspe¹nost je ¹iroka. Zaèetek èi¹èenja na segregaciji kovinskih materialov, ki se konèa.