Raka 2014

Nara¹èajoèa ozave¹èenost zdravnikov, ko in posameznikov na podroèju zgodnjega odkrivanja raka in novih bolezni reproduktivnega sistema, je povzroèila poveèanje priljubljenosti razliènih metod ginekolo¹kih pregledov. Eno od prvih vpra¹anj te vrste, katere cilj je izkljuèiti ali potrditi nepravilnosti, je kolposkopija.

DeeperDeeper - Najbolj¹i ukrep za poveèanje velikosti penisa!

Vpra¹anje je torej, da so ga postavili kolposkopi. To so torej optiène naprave, ki se popolnoma zberejo pri zgodnji diagnozi predkancerogenih stanj, odkrivanju virusov HPV ali oku¾b genitalnega trakta. Ker lahko kolposkopi z visoko natanènostjo poveèajo opazovano obmoèje od 10 do 40-krat, je veliko te¾je od drugih instrumentov, ki se igrajo pri ginekolo¹kih preiskavah. Opazovano obmoèje se prena¹a v visoki loèljivosti na zaslonu, tako da lahko zdravnik med pregledom vidi sliko. Èe se odkrijejo moteèe spremembe, lahko zdravnik s kolposkopom vzame izrezek in mu zagotovi natanènej¹e laboratorijske teste. Kar je izjemno presti¾no, ker kljub ogromnemu razvoju tehnologije v medicini, prepozno odkrito rak ¹e vedno daje manj upanja za pozitivno zdravilo. Druga prednost uporabe tega orodja je dejstvo, da lahko posname film, ki ga gledate v perspektivi fotografij ali video predmeta. To omogoèa natanènej¹e opazovanje raziskovalnega obmoèja po samo eni ¹tudiji in prenosu posnetega materiala na pacienta. Veliko ¾ensk se boji rednega testiranja. Najpogosteje so zadnji podatki anksioznost pred odkrivanjem bolezni in proti boleèinam, ki bodo predstavljene med ¹tudijo. Veèja ozave¹èenost o uporabi sodobnih metod v medicini ali istih raziskavah s kolposkopi ali drugimi instrumenti, ki se uporabljajo pri ginekolo¹kih raziskavah, lahko pripomore k vsaj stalni stopnji stresa v povezavi z vpra¹anjem, kaj bi prepreèilo veliko neprijetnih posledic.