Prvo delo je sorazmernega dopusta

Veliko ljudi se iz bogatih razlogov odloèi za preseganje meja druge dr¾ave. Ne predstavlja tega in za njih, da ne ¾elijo biti bolj identificirani z na¹o narodnostjo, ali nimajo smisla, da bi se vrnili v svojo domovino, obstajajo pa tudi ljudje, ki pri ustvarjanju v tujini nameravajo kupiti nepremiènino, ki bo namenjena najemnini. Osebe, ki delajo zunaj Republike Poljske, lahko zaprosijo za hipoteko na Poljskem, potem pa ne samo, da trgujejo zemlji¹èe v bli¾njem svetu, ampak tudi igrajo svoje mo¾nosti. Vedno je gotovo, da morajo storiti nekaj drugaènega od ¾ensk, kak¹ni so ljudje na Poljskem.

Prviè, nekatere banke vam omogoèajo, da oddate hipotekarno prijavo samo ljudem, ki plaèujejo prislu¾eni denar na banèni raèun poljske banke. Kot veste, je torej faza nemogoèa, ker druga podjetja opravljajo prenose samo na osebne raèune, ki so dani v lokalnih bankah, ali v strukturo èekov. V takih primerih morate zahtevati dodatno dokumentacijo o svojih rednih prihodkih. Poleg tega je v zvezi z ljudmi, ki opravljajo delo za skupine dejstev, veè zahtev glede lastnega prispevka. Torej, za goste, ki delajo zunaj dr¾ave, vendar ¹e vedno v Evropski uniji, bo banka poveèala vrednost prispevka, ki pripada 20% cene nepremiènin (za zaposlene, ki delajo na Poljskem, vrednost lastnega prispevka v zadnji 2014 je le 5%, vendar za ¾enske v Ameriki - vrednost lastnega prispevka bo 50%.

Seveda bodo banke najverjetneje ¾elele prevesti dokumente, potrebne za pridobitev hipoteke, tj. Rojstni list, dokument, ki potrjuje, da je knjiga pri delodajalcu na sodi¹èu, poroèni list. Povpra¹evanje po hipoteki se lahko zahteva pri prevajalski agenciji, ki je specializirana za fiziène in strokovne prevode. Ponudbo pisarn lahko najdete na spletnih karticah, kot tudi po predhodnem dogovoru z izbranim prevajalcem. Banke, ki ne zahtevajo predlo¾itve dokumentov, potrebnih za pridobitev stanovanjskih posojil, so Nordea in Deutsche Bank.