Programi za nova podjetja

Program enova je pripravljen predvsem za podjetja, ki izvajajo proste komercialne, storitvene in proizvodne dejavnosti. Naèin, kako obstaja, je zelo dobro opravljen, kar je velika prednost za ta model programov.

Èrke, ki jih izvede stranka, so lahko obogatene z edinstvenimi opisi. Zelo ¹iroka vrednost organizma je naèin urejanja standardnih seznamov, ki se nana¹a na odstranitev nepotrebnih stolpcev v doloèenem trenutku ali dodajanje doloèenih spremenljivk. Podatki se lahko hitro filtrirajo in izberejo, kar omogoèa zdru¾evanje z vsemi parametri. Program enova trade ima funkcije iskanja in celo ¹tevilo zapisov, ki predstavljajo brez truda omejeno na zadnje, ki imajo ¾eleni izraz. Nepremiènina iz programa enova ne zahteva namestitve polne razlièice MS Officea, vendar je naèrt precej integriran z najnovej¹o programsko opremo, zaradi katere je mogoèe podatke v model uèinkovito izvoziti v MS Excelovo preglednico. Po urejanju izbranih informacij v Officeovem paketu jih bo uporabnik verjetno ponovno uvozil v trgovinski program enova. Zelo moèna vrednost te sheme je tudi naèin sodelovanja tudi s paketi Open Office. Programska oprema Enova je namenjena vlagateljem, ki delujejo na katerem koli podroèju, vendar pa je nemogoèe zadovoljiti potrebe vsakega od njih kot razpolo¾ljiva poroèila in analize. Na sreèo lahko zahtevane komponente naroèite iz integratorjev. Med naslednjimi posodobitvami programa obstojeèa poroèila in oddaje niso ogro¾eni. Enova trade program je dve razlièici: lepo in platinasto, ki sta zelo odporni in omogoèata pisanje in tiskanje datotek v ¹tevilnih formatih. Organizem, ki ¾ivi in se prosto prilagaja potrebam stranke. Program zagotavlja razmerja med dokumenti, zato jih je mogoèe obdelati brez potrebe po ponovnem zapisovanju podatkov. Sistem enova zagotavlja mo¾nost kopiranja posameznih dokumentov ali podvajanje vseh njihovih dru¾in (to je lahko kopija raèunov iz zadnjih mesecev brez potrebe po podatkih o stranki in izdelavi. Dokumenti se lahko izrazijo v standardnem tipu poceni na naèin ali v posebnem, v skladu z znaèilnostmi doloèenega podjetja. Ti prostori omogoèajo, da je program enova, ki je popolnoma prilagojen kro¾enju dokumentov institucij.