Prevod kromirane okraj ave strani

Prevod besedila je sam po sebi osamljen. Èe smo odvisni od prevajanja katerega koli besedila, moramo ne le upo¹tevati "nauèene" besede in sklope, temveè imeti znanje o mnogih idiomih, ki so tako pomembni za vsak jezik. Dejstvo je, da oseba, ki pi¹e èlanek v angle¹èini, ne pi¹e na èisto "akademski" naèin, ampak uporablja svoje specifiène stile in omenjene idiome.

V stiku z dejstvom, da je delo svetovnega internetnega omre¾ja ¹e vedno veèje, je pogosto potrebno opraviti prevajanje spletnih strani. Èe na primer ustvarimo spletno mesto, s katerim moramo doseèi veè prejemnikov, ga moramo ustvariti v veè jezikovnih razlièicah. Pri prevajanju vsebine spletnega mesta, na primer v angle¹èini in v svojem jeziku, bi morali imeti ne le sposobnost prevajanja, ampak tudi sposobnost definiranja lastnih preprièanj in opisov, ki jih v izvirniku ni mogoèe prevesti. Kdaj potem gleda na delo? Prevedimo vsebino katere koli spletne strani v angle¹kem jeziku z Googlovim prevajalcem. Medtem ko se bo splo¹ni smisel sporoèila ohranil (lahko bomo uganili o tem, kaj je doloèeno mesto ¾e logièno zaporedje stavkov in sintaksa bo neustrezna. To je mogoèe samo zato, ker prevajalec Google prevede izbrani èlanek po naèelu »beseda za besedo«. Zato v poslovanju ne raèunamo na razvoj strokovne, veèjeziène spletne strani, ki bi temeljila na tem. Zato na spletnih straneh za prevajalce knjig v najkraj¹i prihodnosti & nbsp; èlovek ne bo zamenjal naprave. Tudi najbolj¹a programska oprema nima moèi abstraktnega razmi¹ljanja. Edina stvar, ki jo lahko naredi, je slediti logiki èloveka, ki je prenesen v izbrani programski jezik. Zato so tudi najbolj¹e aplikacije za prevajanje besedil daleè od profesionalnih spletnih prevajalcev in bodo vedno prisotne. Èe je vedno na voljo napredno orodje, ki ima mo¾nost preprostega in abstraktnega "razmi¹ljanja", bo to konec na¹e civilizacije. Èe povzamemo, v naèrtu usposabljanja dobrih prevajalcev je treba zagotoviti ustrezne didaktiène pripomoèke, ki ne bodo le pouèevali prevode "besedo za besedo", ampak tudi podporo na podroèju abstraktnega razumevanja danega jezika.& Nbsp;