Potrdilo kaj je

Vedno pogosteje sli¹imo, kako pomembni so prejemki. Kupci naj jih vzamejo s seboj, prodajalci pa jih ne bi smeli porabiti. Zakaj je ta nizek papir tako pomemben?

Rezultat so stranke, ki ¾elijo obdr¾ati nadzor nad domaèim proraèunom in lastnimi stro¹ki. S to majhno kartico lahko dobite veliko dragocenih nasvetov o problemu va¹ega domaèega proraèuna. Potrdilo o prejemu, po vsem, je veliko informacij o tem, kaj in kako smo kupili. Najpomembnej¹a stvar je seveda svetovanje o ceni nekaterih izdelkov. To prispeva k preuèevanju vrednot v nasprotnih trgovinah in preverjanju, kaj najbolj poènemo. V èasu, ko so prihranki tako pomembni v ¹tevilnih domovih, lahko prejemki uèinkovito delujejo v èistej¹em upravljanju proraèuna. Pri nakupu tega blaga v oddaljenih trgovinah lahko primerjamo njihove vrednosti, zbrane prejemke pa nam pomagajo pri tej nalogi.

Potrdilo iz blagajne je zelo pomembno za davèni urad in za investitorja. Prodajni register je dokumentiran s pomoèjo blagajne, prodajalcu pa prepreèuje, da bi prikril dobièek in zmanj¹al znesek davène obveznosti.Elzab fiskalni tiskalniki natisnejo potrdila, ki imajo vse potrebne podatke. Poleg seznama kupljenih izdelkov, vkljuèno z njihovimi cenami, je treba navesti podatke o prodajalcu davkoplaèevalca. Obstaja tudi ¹tevilka tiskanja in èas (datum in èas prodaje. Vrednost blaga, znesek, naveden v neto in bruto zneskih, poznavanje odobrenih rabatov - vse to je znano le na prejemu. V primeru veèjih trgovin raèun upo¹teva tudi tak¹ne informacije, zaradi katerih lahko vidite, kaj je blagajna naredila doloèeno transakcijo. Zato je izjemno pomembno v èasu, ko so ugotovljene nepravilnosti. V tem primeru so lahko zelo pomembni podatki, kot so ¹tevilka blagajne in oznaka, dodeljena doloèenemu blagajniku.Prejemki so dokumenti, ki jih ni mogoèe podcenjevati. Za mo¹ke so dokazilo o nakupu in poznavanju tekoèih stro¹kov. Za ljudi so pomoè pri preuèevanju prodajalcev, medtem ko i¹èejo, ali plaèujejo davek na skladen naèin. Podatki iz blagajne lahko pomagajo tudi prodajalcem, ki ¾elijo nadzorovati rezultate prodaje in prepreèiti te¾ave, povezane z davènimi nepravilnostmi.