Portni zraeni filter astra f

Magnetni filter je zasnovan posebej za za¹èito domaèih in novih majhnih industrijskih instalacij centralnega ogrevanja, kakor tudi za prijazno pitno vodo, kot tudi za vse naprave, name¹èene v tak¹nih instalacijah pred onesna¾enjem s trdnimi telesi. Zaradi vse pogostej¹e uporabe visoko vrednih naprav, kontrolnih in merilnih naprav v in¹talacijah obstaja potreba po filtriranju vode, saj je njihovo pravilno in zanesljivo delovanje pogojeno z bogato stopnjo èistosti tekoèe vode.

Magnetne filtre je treba namestiti na cevovode tako, da je smer pretoka vode enaka pu¹èici na trupu, pokrov pa se nahaja na polo¾aju filtra. Filtri se lahko prika¾ejo na gladkih in vertikalnih cevovodih. Magnetni filtri so izdelani iz trupa, mre¾nega vlo¾ka, pokrova, magnetnega vlo¾ka, tesnil in pritrdilnih elementov. Konstrukcija filtrov zagotavlja velik uèinek filtracije vode zaradi mo¾nosti dvostopenjskega èi¹èenja: mehanskih in magnetnih. Magnetni filtri se lahko uporabljajo v zasebnih instalacijah centralnega ogrevanja, pretoènih grelcih, avtomatskih pralnih strojih, pomivalnih strojih, vodovodnih sistemih, ki dajejo vse ogrevalne ali hladilne naprave. Uèinki magnetnih filtrov so med drugim prepreèevanje po¹kodb na konstrukciji in vgrajenih napravah, poveèanje uèinkovitosti vgrajenih magnetizerjev, zmanj¹anje obratovalnih stro¹kov, zmanj¹anje odpornosti na vodo ali pretok tekoèine v konstrukciji. Magnetni filtri imajo veliko prednosti, ko na primer ni stro¹kov obratovanja, ¹e vedno pa jih praktièno ni treba vzdr¾evati.V Angliji je pridobljenih veè kot 20 milijonov enodru¾inskih hi¹, od katerih jih veèina ima ogrevalni sistem, in ta cilj je v ospredju razvoja sodobnih, okolju prijaznih tehnologij, ki omogoèajo delovanje ogrevalnih sistemov. Pred veè kot milijon let je bilo v Angliji spro¹èenih veè kot milijon magnetnih filtrov.