Pekarna

Vsako podjetje, v katerem se pojavljajo tehnologije, povezane z mo¾nostjo eksplozije, mora biti potrdilo o za¹èiti pred eksplozijo. Zakon zahteva in da tak¹no gradivo doloèi delodajalec, npr. Direktor podjetja, predsednik, lastnik podjetja itd.

Dokument varstva pred zaèetkom je opazen v zakonodaji EU in notranjih normah. Natanèno definirana pravila & nbsp; doloèajo, kaj je treba najti v besedilu, v kak¹nem vrstnem redu naj se posamezni podatki priporoèajo za informacije.

Razdeljen dokument obstaja v treh delih.

Prvi od njih predstavlja vse podatke o nevarnosti eksplozije. Natanèno so navedeni prostori eksplozijske nevarnosti, ki so v pisarni. V odvisnosti od ¹tevila in jakosti nevarnosti se konèa razvrstitev prostora na povr¹ini nevarnosti eksplozije. Polovica dokumenta o za¹èiti pred eksplozijami vsebuje tudi kratek povzetek obstojeèih za¹èitnih ukrepov.

Druga stran dokumenta vsebuje posebne informacije v zvezi z mnenjem o nevarnosti in nevarnostjo eksplozije. Sprejmejo se odloèitve, da se prepreèi eksplozija in poka¾e, kako za¹èititi pred unièujoèimi posledicami eksplozije. Drugi del opredeljuje tudi tehniène in organizacijske varnostne ukrepe.

Tretji del dokumenta protieksplozijske za¹èite je predstavljen z znanjem in spremnimi dokumenti. Protokoli, potrdila, potrditve in postopki so obravnavani tukaj. Najpogosteje so definirane v strukturi urejenega seznama ali stavka brez dodatka.