Osebje za upravljanje sinonimov

Vzpostavljen je bil integriran maloprodajni sistem, ki je bil podvr¾en upravljavcem velikih prodajnih mre¾. Priroèno in uèinkovito upravljanje prodajnih mre¾ je velik izziv. Uporaba tak¹ne metode omogoèa vodstvenim delavcem, da vnesejo posamezne analize in podatke o upravljanju.

Za navadne ljudi mora program zagotoviti dobro orodje, ki v nekaterih polo¾ajih prehaja v uèinkovito dejavnost. Preko prodajnega sistema imamo mo¾nost, da v podjetju uvajamo najsodobnej¹a zdravila na polno raven. S sistemom imamo mo¾nost, da razlièno izbolj¹amo vodenje organizacije, zaèen¹i s prodajo na drobno, distribucijo, logistiko in raèunovodstvom, ki se konèa s tekom. S ¹tevilnimi velikimi mo¾nostmi program deluje v vseh vrstah prodajne mre¾e, ki jo sestavlja veè ali veè sto trgovin. Dobro se zbira tudi v majhnih prodajnih mre¾ah. Neomejeno podroèje delovanja maloprodajnega sistema omogoèa servisiranje vseh podroèij delovanja prodajne mre¾e.

Sestavljen je iz naslednjih elementov:

maloprodajni sistem z visoko in veè panogami,Upravljalni modul, katerega pomen se izvaja,Sredstva za upravljanje in distribucijo centralnega skladi¹èa zagotavljajo najpomembnej¹o uporabo pogojev gospodarske kampanje.

Program ima specializiran, integriran finanèni in raèunovodski sistem ter osebni in plaèni sistem, katerega namen je celovita podpora celotnim procesom upravljanja maloprodajne mre¾e.

Sistem maloprodaje ima tudi veliko podpore strankam. Omogoèa veliko funkcij, ki bodo olaj¹ale nakup. Omenimo lahko ¹tevilne prednosti multimedijske samopostre¾ne postaje za mo¹ke, ki s skeniranjem èrtnih kod omogoèajo hitro plaèilo izdelkov.