Oprema za su i restavracijo

Direktiva ATEX, imenovana tudi direktiva novega pristopa, je dejstvo, katerega glavni projekt je pribli¾evanje zakonov dr¾av èlanic Evropske unije v zvezi z za¹èitnimi sistemi in napravami, ki se obdelujejo na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije metana ali prahu.

To naèelo v prvi vrsti opredeljuje glavne varnostne zahteve, ¹iroko paleto izdelkov in poleg tega naèine dokazovanja skladnosti z veljavnimi varnostnimi zahtevami.Evropski standardi igrajo pomembno vlogo v direktivi, ki podrobno opisuje tehniène naèine dokazovanja skladnosti z varnostnimi zahtevami. V skladu z naèelom, da je èlen primeren za del, ohranja sodelovanje s prvimi varnostnimi zahtevami.Skupne atex zahteve za opremo in za¹èitne sisteme, ki se vna¹ajo v potencialno eksplozivne atmosfere, so navedene v Dodatku II Direktive. Govor je o splo¹nih zahtevah, izbiri materialov, oblikovanju in obliki, mo¾nih virih v¾iga, gro¾njah zunanjih ukrepov, zahtevah za varnostne naprave in integraciji zahtev, ki zagotavljajo varnost sistema.V skladu z zahtevami mora proizvajalec navesti, da prepreèi nastanek eksplozivne atmosfere s pripomoèki in za¹èitnimi naèini, da prepreèi v¾ig eksplozivne atmosfere, da prepreèi ali omeji eksplozijo.Naprave in za¹èitne metode morajo biti dejansko zasnovane tako, da prepreèijo mo¾nost eksplozije. Predvideti jih je treba s poznavanjem tehniènega znanja. Strani in sestavni deli naprav morajo iti varno in v skladu s priporoèili proizvajalca.Vsa oprema, obrambni sistemi in naprave morajo biti oznaèeni s CE.Materiali, ki se uporabljajo za vgradnjo naprav ali za¹èitnih sistemov, ne smejo biti vnetljivi. Med njimi in vremenskimi razmerami, do katerih bi lahko pri¹lo do potencialne eksplozije, ne sme biti nobenih reakcij.Naprave in za¹èitne metode ne morejo povzroèiti po¹kodb ali drugih po¹kodb. Zagotoviti morajo, da se pri njihovem ustvarjanju ne bodo ustvarile previsoke temperature in sevanje. Ne morejo biti elektrièni in ne morejo narediti nevarnih situacij.