Onedrive oblak

Vsako podjetje s stopnjo bo zahtevalo drugo mesto za zbrane podatke. Pijaèa iz cenej¹ih re¹itev te teme je dobiti iz internetnega oblaka, ki bo pridobival podatke o va¹em podjetju na zunanjih stre¾nikih. Poglejmo prednosti in slabosti re¹itve.

Ena od vrednosti je dostop do shranjenih podatkov ne glede na to, na katerem raèunalniku delamo. To pomeni, da je ena od stvari, ki jo ¾elite videti, spletni brskalnik in uporabni¹ko ime ter geslo za na¹ raèun v oblaku. Obstaja sedanji pristop, ki je zelo primeren, zlasti za podjetja, ki imajo veliko podru¾nic. Omogoèa varen in velik prenos podatkov med njimi. Obstajajo tudi napredne re¹itve, kjer za dostop do oblaka potrebujete tipièno programsko opremo, ki vam omogoèa dostop do besedil v njem. Cloud erp je projekt za podjetja, ki uporabljajo tako imenovani oblak. Je enostaven za uporabo, zahvaljujoè kateremu bodo ljudje, ki nimajo strokovnih misli, sposobni z njimi ravnati brez te¾av. ©e ena prednost lastni¹tva oblakov so prihranki pri nakupu opreme in zaposlovanju zaposlenih, ki bi se morali ukvarjati s to opremo in programsko opremo. Posedovanje va¹e opreme bi vkljuèevalo potrebo po najemu dodatnega prostora, kjer bi ga dosegli, tako da bi bilo povezano s preostalimi stro¹ki. Ena od kljuènih prednosti oblaka za podjetja je njegovo delovanje brez napak. Z zaupanjem na¹ih podatkov strokovni dru¾bi, imate zagotovilo, da tudi èe ste predmet hekerskega napada, nobene prilo¾nosti ne bodo po¹kodovane in èe jih hitro izgubite, bodo izterjane. Prednosti tega pristopa so stiki z lastnimi, ki jih doloèi ponudnik storitev. Vendar pa je mogoèe v pogodbo vpisati tako, da ima ponudnik storitev èim manj¹i dostop. Izjemno je mo¾no najeti oblak, nad katerim bomo v popolnem nadzoru. Vedno je ista draga re¹itev, zaradi katere smo zaposlili dodatne strokovnjake, zato jih danes velika podjetja obièajno uporabljajo.