Odzraeevanje

Direktiva 94/9 / ES (ATEX je normativni korak, ki velja za naprave in nadzorne sisteme. Obravnavane naprave so namenjene predvsem uporabi na razdaljah, pri katerih obstaja nevarnost eksplozije metana ali premoga. To naèelo je dokument Evropskega parlamenta in Narade z dne 23. marca 1994.

In v svojem pravnem sistemu je bil vpisan na podlagi Odloka ministra za gospodarstvo z dne 22.12.2005. UL ©t. 263, toèka 2203 Glavni namen direktive je najprej pribli¾ati zakone dr¾av èlanic, ki pridobijo opremo in za¹èitne sisteme, ki so bili naroèeni za uporabo v bli¾ini metana ali veè nevarnosti eksplozije prahu. Vendar se Direktiva uporablja za pripomoèke in poleg tega za za¹èitne sisteme, ki se zaènejo uporabljati v potencialno eksplozivnih atmosferah. Hkrati je treba opozoriti, da se ta nasvet nana¹a na varnostne, kontrolne in regulacijske naprave. Te jedi so namenjene uporabi zunaj obravnavanih obmoèij, vendar so usmerjene k varnemu delovanju naprav in za¹èitnih slogov, podanih na tleh na odmaknjenih razdaljah.Obstajajo izjeme od direktive ATEX. Obravnavano naèelo med drugim ni podano za medicinske izdelke, ki se uporabljajo v medicinskem centru. Ne zahteva se in za opremo, ki se uporablja za domaèo uporabo, osebno za¹èitno opremo, ladje, transportno opremo.Ta pravni akt Evropske unije ima posebne zahteve, ki so navedene v enem od standardov. Poleg tega klasificira potencialno eksplozivne sfere, ki so obravnavane v Dodatku ¹t. A k navodilom 1999/92 / ES ATEX137 z dne 16.12.1999 "O majhnih zahtevah, ki poveèujejo zaupanje in zdravje delavcev, ki so lahko izpostavljeni med branjem v regijah z eksplozivno vsebino".Danska in za¹èitni sistemi so lahko predmet drugih direktiv, ki se nana¹ajo na razliène dimenzije, poleg tega pa zagotavljajo oznako CE na njej. Ta znak mora biti zanesljiv, jasen in moèan.Sedanjo direktivo bo nadomestilo novo naèelo ATEX 2014/34 / EU. Postane 20. april 2016.