Obvezna blagajna v letu 2017

V najbli¾jem svetu obstaja taka ureditev, da mora imeti tudi frizer, zobozdravnik ali kozmetièarka davèno blagajno. Ne glede na to, ali so prepovedi prijazne ali ne, morate kupiti tak¹no napravo. Drugaèe pa neprijetne posledice èakajo zaradi glob ali plaèevanja veèjega davka. Zato se mora vsak trgovec opremiti z blagajno. In kak¹na bo davèna blagajna za drugo vrsto podjetnikov?

Enobanèna blagajnaNajbolj priljubljen naèin blagajne, ki je trenutno na voljo na svojem trgu, je blagajna z eno banko. Tak¹ne naprave imajo mo¾nost, da se dogovorijo z lastnimi napravami, vkljuèno z merilnikom, raèunalnikom ali bralnikom kod. ®al, da bi izkoristili zadnji standard udobja, je potreben denarni program, ki je namenjen vsem blagajnam. Tako bo minilo malo èasa, saj bodo lahko novi standardi in institucije od trenutka privlaènosti proizvajalcev pohi¹tva sodelovali z drugimi. Vredno je razmisliti, èe potrebujemo tak¹no ponudbo - ustrezna fiskalna blagajna se tudi zdravi brez njih in seveda stane manj.

vir:

Prenosne blagajneDruga vrsta blagajne so prenosne blagajne. Njihova najpomembnej¹a pomanjkljivost je mo¾nost prostega gibanja iz pasu v okolje. Tak¹no mobilnost bodo gotovo cenili taksisti, ki morajo ¹e vedno uporabljati blagajne. Zaradi enostavne uporabe so ti objekti narejeni tako, da lahko delujejo v skoraj vseh pogojih. Visoke ali nizke temperature, zelo te¾ka vla¾nost - s tem polnim prenosnim denarjem, s katerim se morajo spopasti. Najpogosteje jih dajo na gumo ali silikon, kar prepreèuje ne¾eleno poplavljanje notranjih sistemov. Oklepna konstrukcija nekoliko zmanj¹a kakovost uporabe, èeprav je to le majhna nev¹eènost s ¹iroko paleto prenosnih aplikacij.

Velike komercialne prodajalneZa odrasle maloprodajne prodajalne s precej visokim dnevnim prometom, prej omenjene re¹itve niso dovolj. Zato so se pojavile sistemske blagajne. So zdru¾ljivi z raèunalnikom in drugimi blagajnami v redu. Poleg tega podpirajo zunanje naprave brez te¾av. Najsodobnej¹i modeli, ki so na voljo na trgu, so raèunalni¹ke blagajne. Nato sledi kombinacija raèunalnika in fiskalnega tiskalnika. Najveè jih je v supermarketih, njihova funkcionalnost pa je odvisna od programa blagajne.Za vsakega podjetnika bo ustrezna finanèna blagajna nekaj novega, zato je nemogoèe jasno doloèiti, katera je najuèinkovitej¹a.