Obmoeja tveganja za malarijo

Obstaja veliko krajev, kjer so ogro¾eni stanovanja in zdravje ljudi. Na videz varna mesta, ki jih prejmete v va¹em mestu, prikraj¹ana za doloèene varnostne ukrepe, lahko predstavljajo nevarnost za prebivalstvo.

Taka gro¾nja so vsekakor bencinske èrpalke, skladi¹èa tehniènega plina, razliène vrste prodajnih mest in umetnost pirotehniènih materialov, da ne omenjamo voja¹kih objektov, ki so pogosto v svojih mestih.Vse navedene institucije, ki so v veljavi v na¹ih mestih, imajo merljivo stopnjo nevarnosti za ljudi v mestih, v vsakem naèrtu pa so navedene za pravilno delovanje splo¹nega prebivalstva. Zaradi narave zmanj¹anja tveganja ustrezne slu¾be sprejmejo posebne ukrepe za poveèanje varnosti teh krajev.Za¹èito takih stanovanj urejajo posebni predpisi, ki veljajo tudi med investicijskim obdobjem za obrat, ki predstavlja nevarnost tudi v ozraèju delovanja. Posebno pomembno vlogo pri tem imajo predpisi o varnosti pri delu, ki jih morajo iskati tako zaposleni kot stranke, ki jim slu¾ijo "nevarna" dela.Bencinske èrpalke, ki so vpisane na obmoèju skoraj vseh mest, v sedanji sobi zaslu¾ijo ustrezno pozornost. Na postajah se izbere veliko vnetljivega goriva, ki lahko zaradi po¾ara povzroèi resno eksplozijo. Zato je izbira eksplozijsko ogro¾enih obmoèij zelo pomembna v varnostnem besedilu. Na teh obmoèjih delujejo strogi varnostni re¾imi. Prepovedana je uporaba odprtega ognja. Pri servisiranju bencinske èrpalke je treba posebno pozornost posvetiti po¾arnim predpisom, saj lahko vsakdo, tudi najmanj¹i, povzroèi eksplozijo, ki ogro¾a zdravje in je veliko ¾ensk.