Nevarno obmoeje je to

Tveganje eksplozije v ozadju dela ali novih javnih mest je tisto, ki verjetno ne bo podcenjeno. Gradbeno pravo zahteva ¹tevilne eksplozijske za¹èite v tak¹nih prostorih in jih ne uporablja za prilo¾nost resne tragedije. Apartmaji s posebno izpostavljenostjo cesti eksplozije so razliène hi¹e in proizvodne hale. Vse je tam, da je te¾ava doseèi katastrofo: vnetljivi plini se hranijo z visoko zmogljivimi valji, viri ognja, pogosto nezadostno prezraèevanje. Vse to podpira mo¾nost eksplozije.

Na zgoraj opisanih obmoèjih je treba sprejeti dodatne varnostne ukrepe. Redni pregledi strojev in redno zapiranje vseh po¹kodb je izredno pomembno. Èe se ¹èetke v elektriènem motorju uporabljajo kot dokaz, bo to povzroèilo iskrenje, ki je veèkrat ugodnej¹e kot pri dobrem delu. Vkljuèujemo tudi podroben nadzor vseh jeklenk in posod, ki vsebujejo vnetljive alkohole in snovi. Razpokan cilinder z eksplozivnim plinom bi ga zlahka napolnil z zavetjem ob koncu eksplozije. Èeprav je treba pline najpogosteje kombinirati z zrakom v hladni koncentraciji, da bi dosegli eksplozijo, je ¹e vedno ni mogoèe prezreti.

Druga oblika varnosti je povezovanje posebnih svetilk in stikal za svetlobo. Vsaka osvetlitev razsvetljave povzroèi, da iskra skoèi v stikalo zaradi poveèane porabe toka svetilke v glavni fazi delovanja. Deluje tudi z ¾arnicami z ¾arilno nitko in fluorescenènimi sijalkami. Tak¹na iskra je veliko, da spro¾i eksplozijo v prisotnosti gorljivega plina. Uporaba posebnih eksplozijsko odpornih svetilk in stikal moèno zmanj¹uje to tveganje, vendar je najpomembnej¹e vpra¹anje varno shranjevanje alkohola in vnetljivih in eksplozivnih snovi.