Navodila za uporabo fiskalnega tiskalnika

Za ¹tevilne predpise ministra za finance z dne 28. novembra 2008 morajo vse fiskalne blagajne in fiskalni tiskar vsaki dve leti opraviti potrebne tehniène preglede. Lastnik blagajne, ki ne opravi teh formalnosti, se kaznuje. Prva kazen je zahteva davènega urada za povraèilo davène olaj¹ave in zakonskih obresti, ki nastanejo od datuma kaznivega dejanja. Druga kazen je mandat, ki lahko zna¹a do 500 zlotov. Treba je omeniti, da je uporabnik odgovoren za ohranitev datuma pregleda, zato se mora spomniti datuma preiskave.Kaj preverja serviser?

Ime "tehnièni pregled" v sistemu blagajne je zavajajoèe. Zakaj? Ker se pri pregledu preverijo samo komponente blagajne, ki so odgovorne za evidentiranje prometa. Uslu¾benec ne i¹èe napak, ki bi lahko vplivale na funkcionalnost celotne blagajne, temveè samo na vse omenjene dele vsekakor najdem tudi njihove sestavne dele, katerih napaèno ¾ivljenje bi lahko uporabili pri nepravilnem izraèunu davène obveznosti.

Kak¹ni so stro¹ki pregleda blagajne?Za pregled celotne fiskalne blagajne, skupaj s katero koli spletno stranjo, se obièajno predpostavlja od 100 PLN do 300 PLN.

Koliko je ta pregled?Pregled v praksi traja pribli¾no eno uro, najveè dve uri in ¾eli biti v osrednjem delu serviserja. Popolnoma nam ni treba pustiti denarja v slu¾bi, temveè lahko zahtevamo, da ljudje, ki so odgovorni za ta obrazec, pridejo k znani dru¾bi, potem se ¹teje kot dodatna storitev, kar pomeni, da plaèujemo dodatne stro¹ke. Treba je opozoriti, da je pregled opravljen samo pri tehniænem serviserju, ki je registriran pri branju. Zato jo narekuje dejstvo, da je treba vse ukrepe, ki jih je ustvaril servisni tehnik, zaèeti uporabljati. Ti vpisi morajo biti enostavni, potrjeni s podpisom zaposlenega v podjetju in ¾igosani s peèatom.Skrb za ta postopek je izjemno pomembna, saj stro¹ki tega podjetja niso ogromni, èas tehniènega pregleda pa ne traja dolgo.