Nadzorujte se sami

http://marktest.pl/si-biostenix-sensi-oil.html

Ekonomski kontroling je neloèljiv del kontrolinga v vseh veèjih podjetjih. Kontroling je doloèiti povpra¹evanje po denarnih sredstvih, dobièkonosnost naèinov financiranja podjetja, stro¹ke in dobièek ter celo fizièno likvidnost in analizo uèinkovitosti kapitalskih nalo¾b.

Nadzor se lahko razdeli na tri stopnje:- naèrtovanje,- izvajanje, \ t- nadzor.

Prviè se je kontroling uporabljal v tridesetih letih v ZDA. Pri¹el je na Daljni kontinent predvsem zaradi nem¹kih podjetij. Nenehen razvoj lahko opazujemo od petdesetih let prej¹njega stoletja. Na svet je pri¹el blizu vsem, zahvaljujoè veji mednarodnih korporacij, èeprav je ¹e veèji ukrep in mala podjetja, vèasih celo ne zavestno, zaèela uvajati nadzorna orodja. Preprosto je reèi, da imamo nadzor nad nadzorom, kjer koli se ti vidiki pojavljajo pri upravljanju:

- Decentraliziran nadzorni sistem v podjetju,- Dru¾ba je usmerjena v doseganje strogo doloèenih ciljev,- uveden je bil motivacijski sistem, ki namerava delovati, da podjetje deluje bolj uèinkovito, \ t- Izvaja se poslovodno raèunovodstvo, ki ima za posledico razumne finanène odloèitve,- dobro voden sistem zbiranja informacij, \ t

Postavitev pravil finanènega kontrolinga v podjetju samodejno uveljavlja ¾eleznico v njeni organizaciji. Prilagodi se organizacijska enota, sistem finanènega poravnave in tok dokumentov v podjetju. Opravljanje ustreznega gospodarskega nadzora ni potrebno brez ustreznih raèunalni¹kih programov. Finanèni kontroling temelji na posebnem vplivu na uèinkovito upravljanje dru¾be, kar pa ne dr¾i, èe ¾elimo delovati s poslovodnim raèunovodstvom.