Modul delphi program

Program Optima je mre¾a ¹tevilnih povezanih modulov, ki delujejo na podlagi te enotne baze podatkov. Odvisno od sredstev posameznega podjetja se lahko moduli prosto zdru¾ujejo. Program deluje v dru¾bi Microsoft Windows (mo¾no delo z enim uporabnikom in on-line skupinami (Microsoft Internet Explorer 7.0 ali veè.

Program Optima deluje izkljuèno na osnovi Microsoft SQL Server 2005, 2008 ali 2008 R2 (razlièica 2000 ni podprta. Med namestitvijo se morate seznaniti z drugimi zahtevami za konfiguracijo multimedijske opreme in vsebino licence. Kadrovski sistem je namenjen malim in srednjim podjetjem. Deluje odlièno z razliènimi elementi, kot so izdajanje raèunov, upravljanje in trgovanje z revijo. Odide na:- registracija zaposlenih,- poravnava plaèil ob upo¹tevanju odsotnosti, nadur, \ t- preverjanje odsotnosti delavca, dni dopusta,ustvarjanje kozmetike za objavo delovnih seznamov,- poravnava pogodb, \ t- obraèunavanje odsotnosti zaradi star¹evskega, star¹evskega dopusta, porodni¹kega dopusta, dodatnih dopustov zaradi poroda, \ t- delitev nadomestila v gotovino in prenosi s specifikacijo ustreznega banènega raèuna, \ t- poravnava pogodb s tujci, \ t- izraèun in tiskanje davènih napovedi, \ t- ustvarjanje dokumentov o èlove¹kih virih kot pogodbe o zaposlitvi, dopolnitve pogodb,- priprava informacij za PFRON in pomo¾nih izpisov za DEK-II in DEK-I-0,- arhiviranje kadrovskih obrazcev,- poravnava prejemkov zaposlenih v tujini.Modul za èlove¹ke vire in plaèe ima dodatno slu¾bo, kot so storitve za posojila in posojila. Lahko se kombinira z organizmom Comarch ERP XL s skupino Comarch ERP Altum z mobilnimi aplikacijami: Comarch ERP e-Pracownik in mobilna flota Comarch ERP. Pravilna uvedba informacij v telo Optima bo zagotovila organizacijo kadrovske slu¾be in sekretariata. Modul sodeluje z organizacijo plaènika, ki vam omogoèa izvajanje poravnav z Zavodom za socialno zavarovanje.