Modna revija padcev

Prej¹njo soboto bo potekala predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci naredili za sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je bil zataknjen v najtemnej¹i podrobnosti in polnost je minila brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihov polo¾aj je temeljil na popolnoma po¹tenih in subtilnih tkaninah z nizkimi barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹e novinarje je pritegnilo zraèno, barvito maksi krilo, v celoti narejeno iz kvaèkanja. Prav tako so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za lahke obleke so oblikovalci predlagali za dekleta, med drugim, pletene kape s èistimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila za to slovesnost izvedena dra¾ba lepega poroka. Obleka je bila prodana osebi, za katero sem mislil, da je anonimna. Poleg tega je bilo prodanih veè oblaèil iz najbolj modne kolekcije. Dohodek od trenutne prodaje bo prepu¹èen bli¾njemu siroti¹nici. Poudariti je treba, da blagovna znamka ¾eljno podpira razliène tople in bogate zaloge. Njegovi uporabniki so veèkrat odlagali na¹e izdelke za prodajo, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk nekaterih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka prispela v trgovino ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da razmi¹lja o vzpostavitvi raèunalni¹ke trgovine, v kateri bi bile potrebne tudi druge zbirke, ki niso stacionarne.Znano ime oblaèil ima dejansko najte¾je proizvajalce oblaèil na svetu. Predstavlja veè tovarn v vsakem svetu. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem pa krojaèe, krojaèe in arhitekte. Ta blagovna znamka vsakokrat objavlja zbirke v koaliciji s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke res skrbi, da so te pred odprtjem trgovine pripravljene v majhni èakalni vrsti iz loèenega jutra. Te zbirke potekajo isti dan.Izdelki sedanje enote ¾e vrsto let u¾ivajo veliko priznanje med potro¹niki, tako v svetu kot tudi v tujini. Pisanje o njej, se zdi, da ne omenjam veliko nagrad, ki jih je prejela, in ki zagotavljajo, da so izdelki najbolj popolni.

Oglejte si trgovino: Kirur¹ka oblaèila za enkratno uporabo