Mobilna blagajna

Ostro fiskalna vstopnica bi morala imeti vse ¾enske, ki vodijo svojo finanèno dejavnost, in njihovi prilivi presegli mejno vrednost, ki jo je doloèilo Ministrstvo za finance. To je oseba, ki je odgovorna za pisanje vsakega prodanega izdelka s pomoèjo blagajne. Ta majhna elektronska naprava se uporablja predvsem za prometni register in davène zneske (tople in DDV, ki izhajajo iz maloprodaje izdelkov. Finanèna blagajna je osnova za ¹tetje z davènim naslovom.

PsorilaxPsorilax Učinkovita rešitev za simptome psoriaze

Koliko odloèiti?Na trgu je veè vrst blagajn, med katerimi so blagajne POS, blagajne ECR, samostojne, sistemske in specializirane blagajne. Vsak od njih ima neposredno imenovanje, pravzaprav pa se posebna sredstva lahko najdejo, med drugim, v lekarnah, taksijah, avtobusih ali restavracijah.

Predvsem pa ¾elimo ¹e bolj pribli¾ati prednosti POS blagajne. Zaènimo s pojasnilom o tem, kaj je POS blagajna. POS blagajne, ali EPOS, iz angle¹èine Electronic Point Of Sale English, kar pomeni elektronski sistem prodaje. To so ¹e vedno blagajne v datoteki s fiskalnim tiskalnikom. Zelo pogosto je mo¾no, da gre preprosto za raèunalnik, opremljen z: monitorjem, tipkovnico, èitalcem èrtne kode, prikazovalnikom za prejemnika in bralnikom kreditnih kartic.

prednostiPrednosti blagajne POS so predvsem v tem, da se lahko njihov del in model prosto kombinira glede na potrebe posamezne prodajalne. Naslednja vrednost je torej, da je treba odobriti samo fiskalni tiskalnik, ki ga je treba popraviti. Preostale komponente blagajne verjetno ¾ivijo vsakiè, ko jih zamenja in servisira prva bolj¹a storitev. Èe navedemo prednosti blagajne POS, je nemogoèe omeniti, da programska oprema za to vrsto blagajne verjetno ¾ivi prosto spremenjena in vkljuèena v posle trgovine. Treba je dodati, da so take blagajne opremljene s trdimi diski, ki lahko dolgo èasa shranijo in zapi¹ejo brezplaèno ¹tevilo izvedenih transakcij (informacije o izdanem raèunu lahko nosite celo nekaj let!. Na posameznem koncu je treba omeniti, da so prisotni zneski pregledni in zelo dobri za uporabo.