Metalografski mikroskop

Za tiste, ki ne plaèajo davènega naslova prek blagajne, servisna knjiga ne bo pomembnej¹a. Tisti, ki se odloèijo, da postanejo vatowcami, ali prodajajo blago in opravljajo storitve, ko vidijo, da uporabljajo davèno blagajno kot nerezident, bodo tak¹no knjigo obdr¾ali na pravem mestu. Poskrbeti morate za to, da ste izgubili servisno knjigo blagajne, da morate imeti tragiène posledice za vlagatelja. ©e posebej, da bodo upo¹tevali ta kraj, ko bo poslovne¾ posku¹al prikriti tako okoli¹èino tako pred storitveno podjetje, in tudi pred davènim uradom.

Knji¾ica storitev je obvezna, saj je popoln zapis vsako vrsto in¹pekcijskega nadzora in vzdr¾evanja. To je dejansko na podlagi navedb v dawanych predstavnik slu¾be z IRS se lahko odloèi, ali poslovne¾ pravilno voditi evidenco, in èe ne. Torej, èe ste dosegli izgubljeni, unièenje ali rezervacijo storitev, ne oklevajte, da obvesti urad o incidentu. Daje se ne le poroèajo, da je bila knjiga izgubila, temveè tudi doloèiti, kako se je to zgodilo. Vedno to ni konec dol¾nosti, ki jih mora podjetnik zapomniti kaj takega.

Mass Extreme

Pomembno je dejstvo, da takoj po poroèanju o izgubi v pisarni, poklièete dru¾bo blagajno, nov filter, ki opravlja storitev in pregled blagajne. Njen mo¾ nam bo dal dvojnik. Treba je omeniti, da je tak¹na institucija dol¾na izdati varnostno kopijo knjige. Vendar, èe v preteklih letih, pridobljenih iz storitev razliènih storitvenih podjetij, morate ustvariti z dejstvom, da imajo dvojnik knjige lahko pomanjkljivosti. Da, zato vodite ta register, tako da boste vedno na prijetnem mestu, kjer ga ne boste mogli ukrasti, ali kjer ga ne dostopajo vsi.

V primeru, da predstavnik davènega urada ugotovi, da obstajajo kakr¹ne koli nepravilnosti v dvojniku, mora ravnati vsaj s potrebo po vrnitvi dodatka za nakup blagajne. Poleg tega, èe bi se podjetnik sam odloèil, da bo pri uradu ¹tel za plaènika DDV, bi se po takem incidentu verjetno zgodilo, da bi moral biti izvzet iz te vrste evidenc.