Lastno podjetje s eim

Ne more¹ dolgo najti slu¾be? Mogoèe je èas za pravico na¹ega poslovanja? Èe se odloèite za ta ¾anr, bo prava re¹itev prinesla va¹ frizerski salon. Kljub visoki konkurenci je vedno na voljo dobra re¹itev. Se bojite, da nimate podobnih priprav in spretnosti?

Ne bodite ¾ivèni, da bi ustanovili svoj frizerski salon, ki ni ¾elel biti specializirano izobra¾evanje ali ustrezni certifikati, ki so potrdili va¹e uèenje v zadnjem slogu. Prva faza je nedvomno vzpostavitev na¹e finanène dejavnosti v dobri pisarni. Prav tako ne pozabite zaprositi za ¹tevilko REGON. Ob prevzemu frizerskega salona lahko uporabimo nasvete za fran¹izno mre¾o, ki nam bodo resnièno omogoèili bolj¹e mo¾nosti, zlasti na vhodu na zadnji visoko konkurenèni trg. Seveda pa bo to povezano z nakupom ustrezne licence. Èe ste ¾e imeli te¾ave z birokracijo za seboj, bo èas, da izberete lokacijo. Pomembno je, da je to delo, kjer se vsak dan pomika velika skupina ljudi. Druga stvar je nakup opreme za dnevno sobo. Nakup pravega pohi¹tva ali naprav, ki so potrebne v sodobnem delu, ni vse. Ne pozabite, da boste morali dobiti tudi dobre kozmetike - lase za lase, gele, barve itd. Vse je osredotoèeno na stro¹ke, in ne tako daleè, ni vse. Ne dokonèajte, da je frizer po zakonu dol¾an uporabljati fiskalne blagajne novitus small plus e. Davèna blagajna frizerja je sprememba, ki tudi ni bila zahtevana nekaj let. Ko zaènete svoj salon, ne pozabite na njegovo promocijo. Odlièen naèrt je vzpostaviti zasebno spletno stran, na kateri bodo prejemniki lahko videli ponudbo salona. Tudi drugaèen naèin delovanja v dru¾abnih medijih bo pomagal pridobiti popularnost in spodbuditi stranke k zmagi od va¹ih storitev. Èe nimate sredstev za ustvarjanje na¹ega poslovanja, lahko vedno posku¹ate zaprositi za posojilo pri banki. Subvencije EU so tudi re¹itev problema pomanjkanja gotovine.