Koristi in tveganja v euroobmoeju

ATEX - je najnovej¹a informacija Evropske unije. Opredeljuje bistvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati vse blago, postavljeno na obmoèja, ki so v nevarnosti eksplozije. Podrobne zahteve so postavljene v dele, povezane s trenutnim pravilom. Po drugi strani pa lahko zahteve, ki jih ne ureja niti direktiva niti standardi, postanejo predmet notranjih predpisov, ki delujejo v prihodnjih dr¾avah èlanicah.

postopekTudi predpisi ne morejo biti v neskladju s pravilom in niso primerni za dvig njenih zahtev. Ker nas ATEX direktiva 94/9 / EC zavezuje k oznaki CE. Tako je moral vsak "ATEX" izdelek, ki je bil oznaèen z znakom Ex, na zaèetku oznaèiti CE s strani proizvajalca. In ¹e vedno opravi postopek ali je enak obstojeèemu dele¾u "tretje osebe", èe je proizvajalec uporabil modul, ki ni modul A.

Poenotenje predpisovKer so neskladni predpisi glede varnosti v mo¾nostih dr¾av EU predstavljali veèje omejitve v naravnem blagovnem toku med dr¾avami èlanicami, je bilo odloèeno, da se te doloèbe uskladijo. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta napovedala direktivo 94/9 / ES ATEX, ki je zaèela veljati 1. julija 2003, in sicer zaradi uspeha naprav, ki so se uporabljale za postavitev predmetov na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije 23. marca 1994. Uvedena je bila tudi Direktiva 1999/92 / ES ATEX137 - imenovana tudi ATEX UPORABNIKI. Obravnavala je minimalne zahteve glede varnosti pri delu, v delovnih okoljih, v katerih lahko dose¾emo eksplozivno ozraèje.Prva direktiva je bila leta 2003 predstavljena v stanovanju. Drugo direktivo je Ministrstvo za gospodarstvo, knjigo in socialno politiko sprejelo 29. maja 2003 in se zaèelo 25. julija 2003. 31. oktober 2010 je postal osebni, spremenjen odlok ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 o minimalnih varnostnih zahtevah poklicna higiena, povezana s ponudbo izpolnjevanja eksplozivnega ozraèja v delovnem okolju, ki je nadomestila uredbo iz leta 2003.