Informacijski sistem zus

Z nenehno globalizacijo in internacionalizacijo vseh manifestacij dru¾benega obstoja, ki ¹e vedno vodijo do nje, je treba posamezne èlanke prilagoditi domaèim trgom, na katerih merijo ponujene storitve. Te izvedbe se obravnavajo v majhnih delih industrije, zlasti v sektorju in segmentu IT. Pri mnogih tehnolo¹kih izdelkih je omenjena prilagoditev postavljena na polo¾aj programske opreme.

To je sistem nalog, ki naèrtuje preveè, da bi doloèen izdelek prilagodil specifiènostim doloèenega trga. Prviè, temelji na izvajanju tako imenovane lokalne razlièice programske opreme s prevajanjem vseh stavkov, kot tudi izdelavo loèene dokumentacije, ki je dobra za neko dr¾avo. Pogosto je poleg obièajnih prevajalskih postopkov treba uvesti lastne metriène in datne sisteme, ki bodo v skladu s pomembnimi naèeli doloèenega trga.Proces, ki se pogosto imenuje simbol L10n, je pripravljen tudi za pripravo loèene razlièice spletne strani doloèene storitve, tako da vkljuèuje tudi njeno razpolo¾ljivost za dr¾avljane novih dr¾av. Funkcije so bile v tistem èasu izjemno potrebne, predvsem na podroèju odkrivanja doloèene blagovne znamke na tujih trgih. Da bi se vedno izvajali na naraven in pravilen naèin, morajo upo¹tevati ¹tevilne dejavnike, vkljuèno z, vendar ne omejeno na, posamezne fraze, ki se uporabljajo v doloèeni dr¾avi, in celo izbrana nareèja. Ustrezno izvedene metode ne bodo samo poveèale razpolo¾ljivosti storitve, temveè bodo pripomogle tudi k podobi podjetja.