Industrijski proizvodni obrat

Obstajajo obmoèja v industrijskih interesih, ki jih je veè ali veè izpostavljenih nastanku po¾ara. To velja predvsem za metodo proizvedenih snovi ali za nove dejavnike, ki lahko neposredno ali posredno spro¾ijo po¾ar. Prehod z istega mesta za¹èite na delovnem mestu in kadar naj bi ljudje uporabljali sistem za za¹èito pred eksplozijo, tj. Sisteme po¾arne varnosti.

Odgovornosti lastnika tovarnePredvsem pa je pomembno, da se spomnimo, da je delodajalec tisti, ki je odgovoren za zagotavljanje varnosti delavca in obveznost, da upo¹teva vrednote in predpise o varnosti in higieni pri delu. Celoten eksplozivno odporni organizem je eden najpomembnej¹ih vidikov skrbi za varnost trgovine in zaposlenih. Sestavljen je iz treh elementov, ki se lahko v kombinaciji med seboj izvedejo, da bo potencialno izbruh po¾ara, ki ga bodo ubili ¾e na enem zaèetku ali njegovi izdelki, bistveno zmanj¹an. Pri oceni tveganja se lahko ugotovi, da obstaja nevarnost eksplozije na svetlem delovnem mestu. Delodajalec je takrat odgovoren tudi za pripravo dokumenta, ki se imenuje dokument o za¹èiti pred eksplozijami. Pri izdelavi tega dokumenta oznaèite vse cone in kraje, ki so izpostavljeni nastanku po¾ara, in vse dejavnike, ki jih ta po¾ar lahko povzroèi.

Sistem protieksplozijske za¹èiteKo govorimo o metodi za¹èite pred eksplozijo, je treba omeniti, da se prva projekcija v resnici imenuje zatiranje eksplozije. Kot lahko potrdi edino podjetje, je v tej fazi izbruha po¾ara osnovno vpra¹anje, da ga obvladamo v najveèjem mo¾nem trenutku. Obièajno raèunajo na zatiranje ognja v napravi. Druga dr¾ava je pomagati eksploziji, ki ¹teje, da bo stanje pritiska v doloèeni posodi v normalno stanje. To stanje je loèevanje eksplozije, ki na prvem mestu upo¹teva naèrtovanje njegovih rezultatov. Kombinacija teh treh krat lahko bistveno vpliva na zmanj¹anje uèinkov po¾arnih plamenov, njihova dobra vezava, ob strogem upo¹tevanju varnostnih pravil pa lahko popolnoma zmanj¹a mo¾nost njihovega polo¾aja.Skratka, po¾arni plamen ne more povzroèiti le materialne ¹kode. Zato je treba spomniti na zdravje ljudi in nadzorovati njihovo varnost. Kot pravi veliki pregovor, je vedno bolje odgovoriti na boj kot na boj proti spremembam, ki so pogosto nepopravljive.