Ginekologija zamo ae bolni nica

Ginekologija ves èas napreduje. Obstajajo ¹e sodobnej¹i naèini zdravljenja èlove¹kega telesa. Vse manj invazivne in ¹e bolj natanène. Resen problem pri spolnih odnosih ¾ensk je rak materniènega vratu, ki je v zgodnji fazi njegovega odkrivanja popolnoma ozdravljiv.

Vendar je treba pri uspe¹nem opa¾anju moteèih simptomov, ki lahko nastanejo zaradi tak¹ne bolezni, nemudoma registrirati pri specialistu kolposkopa, da bi izkljuèili bolezen. Zaradi pomanjkanja resnosti simptomov lahko pride do odstranitve maternice.

Tak¹ne raziskave se pripravljajo s kolposkopom. Torej ni niè èudnega kot mikroskop s spekulumom. Spekulum se vstavi v vagino z ustreznim vzorcem, da preveri, kak¹na je reakcija v no¾nici. Ta mikroskop bo kupil zadnjega, da dobimo tridimenzionalni uèinek, film pa poveèa tudi do desetkrat, tako da lahko ginekolog pregleduje vaginalno in vratno steno, da natanèno oceni, ali obstajajo spremembe. Morali bi se pripraviti na iskanje. Ginekolog bo bolniku verjetno dal navodila, kako naj se obna¹a pred izpitom. Najprej gre za to, da se teden pred naèrtovanim pregledom odreèejo spolnim stikom in ginekolo¹kim izku¹njam.

®enska, ki dobi kolposkop, se ponavadi pojavi na posameznem ginekolo¹kem stolu. Tak¹en pregled obièajno traja veè do nekaj minut. Èe so rezultati ogro¾eni, lahko ginekolog odredi odstranitev odseka iz maternice, potem se boste morali za trenutek vzdr¾ati neke fiziène aktivnosti, ker se bo poèutil moèno neprijetno nelagodje. Za uspeh te naprave so pomembni tudi ergonomski parametri, saj je v tem èasu delovno orodje.