Direktiva evropske unije o javnih naroeilih

Direktiva ATEX je naravno ime direktive Evropske unije, ki je uskladila doloèbe v zvezi z zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, spro¹èeni za uporabo na potencialno eksplozivnih obmoèjih. To bistveno olaj¹uje pretok blaga med vsemi dr¾avami èlanicami, ker je, kot vemo, prosti pretok izdelkov nekaj obièajnih predpostavk evropske skupnosti.

Flexa Plus New

Na Poljskem je bil ATEX opisan v Odloku ministra za vloge glede bistvenih zahtev za opremo in za¹èitne metode, ki so podane ciljni v potencialno eksplozivnih atmosferah, pa tudi dokumenti in izvedena znanja (ATEX direktiva 94/9 / ES.Naèeloma je opredeljen v ustvarjanju zahtevanih ravni varnosti in tehnologij, ki jih mora izdelek narediti v zvezi z okoljem, v katerem se bo èutil. Vendar pa se je treba zavedati, da mora poleg zahtev direktive ATEX tudi vsak proizvod izpolnjevati smernice novih veljavnih zakonov v zvezi z dano paleto izdelkov in zagotoviti zakonsko zahtevana potrdila.Glavno okolje, v katerem je direktiva podana, so mine, zlasti pod zemljo, ki so izpostavljene eksplozijam metana in / ali premoga. Druga ranljiva obmoèja vkljuèujejo kemiène tovarne, elektrarne, cementarne, obrate za predelavo lesa in plastike. Razvrstitev prostora kot eksplozijsko ogro¾enega obmoèja je odvisna od prisotnosti eksplozivnih koncentracij v zraku in pogostosti njihovega zapisovanja. Izdelek, ki ne prejme potrdila, bi moral biti ¾e odstopljen iz sektorja. V prvi vrsti prina¹a varnost ljudi, ki slu¾ijo, in zmanj¹evanje izgub, povezanih z nevarnimi dogodki. Zaradi dobre zasnove vseh naprav in naprav je mo¾no zmanj¹ati nevarnost napada na doloèenem delovnem mestu na skoraj niè.Certifikacijski organi za materiale na Poljskem so: UDT-CERT, ITG KOMAG, Centralni rudarski in¹titut, Eksperimentalni rudnik "Barbara" Miko³ów in OBAC - Center za testiranje in certificiranje Sp. z o.o. s kapitalom v Gliwicah.Poleg Evropske unije veljajo standardi certificiranja IECEx, katerih glavne informacije so usklajene z naèelom ATEX. V Evropski skupnosti certifikacija IECEx ni potrebna.