Dekle za rame

Sesalniki, ki se uporabljajo v industriji zaradi ¹tevilnih povr¹in, ki jih je treba oèistiti, ki jih ¾elijo oèistiti iz vrste nevarnih odpadkov, morajo biti znaèilne ne le za dobro velikost rezervoarja in funkcionalnost, ampak tudi za odpornost proti po¹kodbam in kontroli pred eksplozijami. Vse te lastnosti izpolnjujejo ATEX sesalniki, zato je zelo pomembno, da jih vrnete v nevarnih pogojih, ki so vèasih povezani z zdravjem in trajnostjo.

S sesalniki ATEX je mo¾no shraniti veliko razliènih starih in mokrih neèistoè. Popolnoma se sooèajo z zbiranjem vseh vrst prahu, ¾lindre, odpadkov ali ¾eleza, pa tudi tekoèine. Veliko razliènih tipov sesalnikov tega tipa omogoèa, da se prilagodijo posebnim razmeram, v katerih se jih vzame. Èistilni elementi sesalnikov so izdelani iz èistih nerjavnih jekel. Pred zaèetkom eksplozije v konstrukciji, ki je povezana s kopièenjem velikega ¹tevila neèistoè, ¹èiti visoko sesalno moè in uporabo posebej togih in dodatno ojaèanih z aluminijastim filtrom. Posledièno izdelajo nove standarde in vzorce v obliki èistilnih naprav, ustvarjenih v drugih pogojih.

Sesalniki ATEX so na voljo v drugih vrstah s posodami s kapaciteto pribli¾no 40 do 100 l, kar jim omogoèa, da delajo neprekinjeno dlje èasa, ne da bi bilo treba prazniti posodo. Hkrati s tako veliko velikostjo je proizvajalec sesalnika zagotovil udobje vo¾nje s sesalcem, zahvaljujoè namestitvi velikih koles, ki so dodatno poseben zavorni sistem.