Davene blagajne

Vsak davèni zavezanec, ki prodaja blago finanènim osebam, je odgovoren za evidentiranje prometa z uporabo blagajne. Tako lahko primerne poravnave uporabite z davènimi organi. Sledi zakonu & nbsp; zakonodaja je pomembna.

Kaj pa napaèna blagajna?

Hairise SprayHairise Spray - Oglejte si, kako enostavno se je znebiti balding!

O takih oblikah, ki jih je treba dostaviti v tako imenovanem rezervnem denarju. Njegov polo¾aj ni pravna zahteva, zato je v skladi¹èu vsakega vlagatelja vnaprej razmi¹ljati o tak¹nem odhodu. V idealnem primeru se zbira v novi vrsti izrednih razmer, ki ¾elijo popraviti ustrezno opremo. Po mojem mnenju zakon o DDV jasno navaja, da èe davèni zavezanec ne more ustvariti trgovskega registra z rezervno blagajno, bi moral davèni zavezanec prenehati prodajati. Rezervni urad lahko za¹èiti pred nepotrebnim in nepredvidljivim izpadom delovnega mesta. Za¾eleno je, da je treba pripravljenost za uporabo rezervne blagajne prijaviti davènemu uradu, ki mora obvestiti o okvari pohi¹tva in izmenjavi znanja o nadomestni napravi.

Na ¾alost, kot je bilo zdaj zelo dodano, se pomanjkanje blagajne, ki se nahaja v denarni blagajni, zdru¾uje s potrebo po ustavitvi prodaje. Prodaja ni mogoèe dokonèati in tak¹na ¾ivljenja so nezakonita in lahko sprejmejo posledice zaradi velikih finanènih bremen. Brez razmi¹ljanja o kakovosti, v kateri bo stranka zahtevala potrdilo o prejemu.

Zato bi moralo biti preprosto obve¹èati o neuspehu servisne slu¾be za popravila in po¹tnih fiskalnih tiskarjih, pa tudi o davènih organih glede prostora pri izdelavi prometnih evidenc v èasu popravila naprave in natanèno strankam glede prekinitve prodaje.

Samo v primeru spletne prodaje podjetniku ni treba prenehati z delom, temveè je treba narediti nekaj pogojev - v vodenih evidencah mora biti jasno navedeno, za kateri izdelek je bilo plaèilo upo¹tevano; plaèilo mora biti opravljeno prek interneta ali po¹te. V tem primeru bo prodajalec - davèni zavezanec, popoln do zadnjega, da vstavi raèun za DDV.