Davena blagajna

Èe zaènete svojo poslovno vlogo, skrbno preverite, to pomeni, da vam ni treba kupovati fiskalne po¹tne storitve in jo vsakodnevno uporabljati v tesni karieri. Poljski predpisi zelo skrbno in jasno nas obvestijo, kdo mora biti blagajna in kdo mora izdati potrdila.

Leta 2015 se je v poljskem svetu znatno zmanj¹alo ¹tevilo davènih zavezancev, ki so bili upravièeni do loèenih oprostitev od namena imetja blagajne, kar pomeni, da postaja blagajna vedno bolj nujna za ¹ir¹o skupino dr¾avljanov.

V skladu z najnovej¹imi doloèbami Zakona o DDV so vsi davèni zavezanci v svoji regiji cilj uporabe blagajn za transakcije fiziènih oseb, ki ne poslujejo. Davkoplaèevalci se bolj spomnijo obveznosti uporabe registrskih blagajn v primeru registracije prodaje pav¹alnim kmetom. Samo davkoplaèevalci, katerih letni dohodek presega 20 000 PLN, se morajo opremiti z blagajnami.

Omeniti je treba ¹e veè in da avtomehaniène delavnice ne potrebujejo, da bi znale registrirati blagajne, èe izdelke, ki jih izdajo, sestavijo neposredno v avtomobilih. V tak¹nih oblikah servisne delavnice ponujajo storitve in ne prodajajo doloèenega blaga. Davèni uradi prav tako navajajo, da v tem primeru na raèunih za popravilo ne vstopajo v sestavljene dele, ker lahko zaradi specifikacije teh uèinkov te¾ko pridobi ustrezno sliko potreb po vodenju blagajn.

Na koncu fiskalnih blagajn se razpustijo tudi dobavitelji elektriène energije in podjetja, ki opravljajo telekomunikacijske, zavarovalne in finanène storitve. Prav tako lahko podjetja, ki ponujajo storitve, neposredno povezane z nepremièninskimi storitvami, pridobijo iz oprostitve. Spomnimo se ¹e bolj, da v blagajnah ni treba imeti veè po¹tnih dru¾b, ker je plaèilo na banènem raèunu. Samo taksisti in druga podjetja, ki opravljajo storitve potni¹kega prevoza, ne morejo veè èrpati iz fotografij, ki se nana¹ajo na promet do 20.000 PLN.