Certificirano usposabljanje za prodajo

V pogojih velikega pra¹enja zraka in / ali nasièenosti s potencialno eksplozivnimi snovmi je potrebno uporabljati naprave in instalacijske re¹itve, ki ustrezajo standardom, ki so znani v pravnih predpisih na celotnem trgu EU, ki je ATEX certificiran, to je ATmosphères Explosives.

Monta¾a ATEX "atex instalacija" - pravni predpisiObveznost uvedbe certificiranja in potreba po uporabi certificiranih naprav na obmoèjih (podjetjih, ki so izpostavljena tveganju eksplozije, je bila uvedena z direktivo EU ¹t. 94/9 / ES.Predpisi v stopnji za¹èite pred eksplozijo veljajo za vso elektrièno in mehansko opremo ter vse sisteme za nadzor nad eksplozijami, ki se uporabljajo v pogodbi s pomorsko, zemeljsko in podzemno pobudo.

Oprema, zajeta v direktivi ATEXDirektiva zajema vse stroje, naprave in kontrolne toèke, ki so name¹èene v potencialno eksplozivnih atmosferah. Pravzaprav bi morala biti vsaka jed, ki se izbere na teh obmoèjih, ustrezna potrdila, tako kot mora celotna namestitev ATEX izpolnjevati zahteve direktive.V okviru direktive so bila orodja in oprema, ki jih zajema certificiranje, izdana v dveh skupinah. Pomembna je oprema, ki se uporablja v rudarskem sektorju (rudnikih, za druge sindikate vso drugo opremo. Zlasti predstavljajo odpra¹evalne naprave ATEX, ki v sektorju lesa ali barve igrajo nakljuèje, kot tudi vsi filtri, ostanki in za¹èitna oprema, ki zaslu¾ijo v pra¹nih pogojih.

Vsak projekt nove in¹talacije ATEX v prostorih, ki so ogro¾eni z eksplozijami, skupaj s predpisi, uvedenimi v direktivi, je treba pripraviti v skladu s smernicami, ki so v njem doloèene, kar je v slu¾bi zmanj¹anje tveganja eksplozije in poveèanje varnosti zaposlenih in naprav (in okolja, ki se igra v pogojih visoke koncentracije nevarnih snovi.