Centralne napake sesalnika

Proizvajalci centralnih sesalnih naprav zagotavljajo, da namestitev centralnega sesalnega sistema za èi¹èenje ni primerna le na vseh stopnjah gradnje, ampak vsaj v uspehu sekundarne vgradnje v hi¹e, ki se ¾e izvajajo ali so obnovljene. Centralni sesalniki niso primerni samo za visoke stavbe in stanovanja, temveè predvsem za uspeh industrijskih prostorov. Filtrirni sistem, ki se uporablja v centralnih sesalnikih, izbolj¹uje kakovost zraka v zaprtih prostorih, velika moè èi¹èenja in naèin delovanja svetlobe zagotavljata veselje veènamenskega centralnega sesalnega sistema za èi¹èenje. Vakuumski grelni sistem zdru¾uje naslednje elemente:

Centralna napravaCentralna enota, to je sesalnik - navadno je name¹èena v loèenih prostorih, kot so podstre¹je, klet, kotlovnica, gara¾a ali podstre¹je. Naprava ima filtre, ki ustavljajo veèje neèistoèe, uèinek tega parametra ne zmanj¹a sesalne moèi sesalnika, ki je nespremenjen, ne glede na velikost prahu v sestavu.Izhodna vtiènicaZraèni du¹ilci omogoèajo evakuacijo prahu brez zraka zunaj zgradbe. Vsi alergeni, kot so prah, pr¹ice in delci velikosti 1/10000 mm, se vr¾ejo izven stavbe, ki iz podjetja izloèa neprijeten zraèni vonj, glede na na¹e neprijetnosti v prej¹njih prenosnih sesalnikih.Sesalna instalacija & nbsp;Sesalne cevi v PVC cevnih naèrtih so naèrtovane pod ometom, v pukih sten, v zemlji¹èih zgradb ali na ometih. Omogoèajo prikljuèitev sesalnih vtiènic na osrednji razlog. V hi¹ah, ki so ¾e na voljo, lahko v tej smeri uporabite podstre¹ne, medzidne in namestitvene kanale.Sesalne vtiènice & nbsp;V tak¹nem pristopu so urejeni v pisarni, ki omogoèa dostop do sesalne cevi (7 do 12 metrov celo do najbolj oddaljenih prostorov. Najbolj optimalne pogoje sesanja so zagotovljene s sesalnimi vtiènicami v centralnih prostorih, npr. Na hodniku ali na hodniku. ©tevilo sesalnih vtiènic, ki jih priporoèajo distributerji centralnih sistemov za vakuumsko èi¹èenje, je 1-3 vtiènic za prostor pribli¾no 80 kvadratnih metrov.