Cena za centralni sesalnik 2015

Mnogi med èi¹èenjem se vsekakor borimo z razpr¹enim prahom, ki ¾ivi v prostoru, oèi¹èen, s snovmi, ki pogosto povzroèajo zelo moène simptome alergij. Ravnanje s tem naj bi bilo svetlej¹e, kot si mislimo. Namestitev 100% sesalnikov vam omogoèa, da se znebite umazanije in mikroorganizmov zunaj stavbe, brez pretiranega hrupa.

Centralni sesalniki so slog kanalov, ki so stalno name¹èeni v hi¹i in so na voljo za odvajanje smeti v centralno valuto, ki se nahaja v kleti, shrambi ali gara¾i. Èistilna ¹oba in cev sta prikljuèeni na sesalne vtiènice, ki se nahajajo v objektu. Ko je cev prikljuèena na vtiènico, se centralna enota samodejno prevzame. Zrak, ki se vsesa po loèitvi prahu, se izvede zunaj stavbe, posodo za odpadke pa je treba izprazniti enkrat na mesec. Zakaj je sesalec pomemben kot dragocen plus, je sreènej¹a izbira kot obièajni sesalnik? Sesanje je pomembna, inteligentna tehnologija doma, ki poveèa vrednost na¹ih lastnosti in upo¹teva ¾ivljenjski standard. Niè bolj uèinkovito ne filtrira zraka v stolpu in ne pu¹èa razpr¹enega prahu prahu, kar je dober izhod, zlasti za alergike, v nasprotju s tradicionalnim sesalcem. Zrak iz sesalnika, ki povzroèa alergene in mikroorganizme, piha zunaj stavbe, èi¹èenje s tak¹nim sesalcem je moènej¹e, varnej¹e in bolj estetsko. Ena od znaèilnosti je zadnja, da z namestitvijo enote na drugo mesto bistveno zmanj¹amo hrup med èi¹èenjem. Zaradi pomanjkanja napajalnega kabla nam ni treba vleèi kot obièajni sesalnik, celotna instalacija, ki vodi prah, je skrita v stenah, gladka in fleksibilna sesalna cev pa nam omogoèa, da dose¾emo tudi najbolj oddaljene vogale, ne da bi morali dvigniti sesalnik. Noben razlog za uporabljene filtre, sesalna moè sesalnika je absolutna, prav tako se ne zmanj¹a na lestvico polnjenja rezervoarja, seveda, kako zaseda prostor v nekdanjem sesalniku.