Blagajna in terminal

Dajatve, ki se nana¹ajo na imetnika blagajne, ne vkljuèujejo samo dela, povezanih z njihovim nakupom in fiskalizacijo. Nasprotno, govorijo predvsem o kasnej¹em obdobju, ki ga imamo iz neke blagajne. Kaj torej pripada poljskim ciljem?

Kaj nam nalaga davèna obveznost, tako glede premo¾enja kot uporabe blagajn?

1. Prejemki, potrdila.

Pomembno je dati raèune. Sli¹ali ste o delu kupcev, da uporabijo raèune od prodajalcev. Kak¹no tak¹no delo? Potrdilo je dokazilo, da je bil davek davènemu uradu v izjavah trgovca ustavljen. Pomanjkanje potrdila, se lahko kopièijo z dejstvom, da ta davek ni bil vkljuèen. Tukaj moramo zgraditi z neèim podobnim davkom in konkurenco.

2. Dnevno fiskalno poroèilo.

Dnevno fiskalno poroèilo je ¹e ena obveznost, ki se ji nalo¾i podjetnik. Po zakljuèku vsakega dneva (vendar enako pred trgovanjem naslednji dan je podjetnik prisiljen pripraviti poroèilo. V njej bo postavljena vrednost davka, ki ga mora podjetnik plaèati davènemu uradu, ki je primeren za na¹ sede¾. Enostavno? Ne pozabite, da je sedanje poroèilo potrebno za uspeh davènega nadzora.

3. Meseèno fiskalno poroèilo.

Tudi kadar je v primeru dnevnega poroèila potrebno pripraviti analogno meseèno poroèilo. Verjetno gre za upo¹tevanje vrednosti celotnega davka, ki ga moramo plaèati za celoten mesec. Kdaj naj pripravimo to poroèilo? V zvezi s tem je zadeva precej preprosta. Meseèno fiskalno poroèilo mora biti predlo¾eno do dneva v mesecu, ki ga / ji pove.

4. Blagajna.

Z uporabo prednosti blagajne je ¹e vedno povezana obveznost vnosa v blagajno. Pomembno je, da so omenjeni vpisi, kdaj in vse knjige, skriti v smislu blagajne, ki prihaja v bli¾ini. Seveda bodo ti vpisi nadzorovani med davènim pregledom, ki ga bo pri podjetniku opravil davèni urad.

Povzetek: & nbsp; blagajne & nbsp; imajo veliko odgovornosti. Toda èe jih vzamemo, imamo zagotovilo, da vsi igramo zakonito. Tako lahko doka¾emo pri izvajanju razliènih davènih in¹pekcijskih pregledov, ki jih je opravil davèni urad.