Anna transportni trak

Eden od najpogosteje uporabljenih pripomoèkov za transport in razdeljevanje nepakiranih materialov so vijaèni napajalniki, imenovani tudi transporterji. Najdemo jih v skoraj vseh obratih, ki proizvajajo suhe me¹anice, vendar ne samo. Kraji, kjer se uporabljajo hranilniki, so daleè in vsi jih ni mogoèe zamenjati.

Vijaèni podajalnik je posoda, ki prina¹a preva¾anje razliènih vrst prahu, zelo omejeno na zrna z visoko granulacijo. Zaradi tega so njegove koristi zelo ¹iroke. Dodatna prednost te re¹itve je tudi dejstvo, da se lahko transport teh prahov opravi tako v stanju kot pod katerimkoli kotom.

Obstaja razdelitev vijaènih transporterjev za cevne in koritne transporterje. Za pomembnej¹e je znaèilna veèja prednost in - kar gre znotraj - veèja uèinkovitost. Pri koritnih transporterjih je njihova velika prednost dejstvo, da gredo v podno¾je transportnega vhoda, ki je nenadomestljiv v primerih, ko moramo nadzorovati prevozno pot.

Pri oblikovanju vijaènih transporterjev se poskrbi za prvo uro. Ustrezno izbrani izdelki in specifièna konstrukcija zagotavljajo dolgo ¾ivljenjsko dobo orodja in zanesljivost, tudi pri uspehu te¾kih abrazivnih materialov.

Pomembno je, da so vijaèni transporterji ¹e vedno izdelani v skladu z njihovimi navodili uporabnika. Posebno pomembna sta dol¾ina in premer naprave, pa tudi pozicioniranje dovoda in izhoda ter doloèitev nagibnega kota. Pogosto se zaradi delovanja orodja v posebej te¾kih pogojih proizvajajo ojaèane razlièice podajalnika.

Odprto obmoèje obmoèij, kjer se lahko uporablja pladenj, je dobro. Najdete jih lahko tudi v betonarnah, blizu grelnih peèi in v ¾ivilskem sektorju. Zelo pogosto se med njimi uporablja pri obdelavi zrn, na primer za prezraèevanje ali èi¹èenje. Hranilniki pol¾ev tudi z veseljem dose¾ejo rejce, ki ¾ivalim me¹ajo in zagotavljajo suho hrano.